Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser

Visie

Missie van de school
Een Papilio is een vlinder die op alle continenten voorkomt. Onze kinderen komen uit verschillende landen en van verschillende continenten. Wij willen ze kleurrijke vlinders laten zijn, die zich veilig voelen en van ons een stevige basis meekrijgen waarmee ze de toekomst in kunnen vliegen. Waar dan ook ter wereld.

Visie van de school
Visie op meertaligheid

Onze kinderen komen binnen met een eigen moedertaal. In deze taal heeft de eerste taalontwikkeling plaatsgevonden en met deze taal heeft het kind de wereld ontdekt. In deze taal communiceert het kind met zijn/haar familie. Soms is een taal de laatste verbinding met het land van herkomst. De eigen taal is een stukje identiteit van het kind. Het inzetten van de eigen taal heeft een positieve uitwerking op het verwerven van een tweede taal. Daarom kiezen wij ervoor de eerste taal van het kind een plek in ons onderwijs te geven. In ons taalbeleidsplan staat omschreven hoe we dat doen.

Visie op traumasensitief lesgeven
Op Papilio hebben we te maken met kinderen met verschillende culturele achtergronden en ook met diverse vluchtervaringen. Sommige vluchtervaringen zijn zo heftig dat het een trauma tot gevolg heeft. Wij zijn geen deskundigen op dit gebied en gaan dan ook niet de diepte in, maar in ons lesgeven houden we wel rekening met mogelijk trauma. Dit doen we door ruimte te geven om te wennen op school, ruimte te geven voor creatieve uitingen, voorspelbaarheid, competitie elementen te vermijden, rekening te houden met triggers en grenzen van het kind (zie ook beleid traumasensitief lesgeven).

Maatschappelijke visie
Onze kinderen leven in het asielzoekerscentrum of als nieuwkomers in de omliggende omgeving. Voor de kinderen is school in veel gevallen de veilige basis. Wij proberen een pedagogisch veilig klimaat neer te zetten. Een deel van de kinderen zal op termijn vertrekken naar land van herkomst. En een deel van de kinderen zal op termijn naar de reguliere basisschool in het dorp waar zij wonen gaan. Voor beide groepen is het van belang dat wij ze leren functioneren in de maatschappij (in welke cultuur dan ook). De kinderen die in Nederland blijven (statushouders) laten we stapsgewijs integreren op de reguliere school, zodat ze kunnen wennen in de omgeving en zodat de leerkracht het kind leert kennen. Het integreren wordt begeleid door de NT2 coördinator.

Pedagogische visie
Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de school. De kinderen hebben een veilig en gestructureerd klimaat nodig, waar ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De leerkracht is positief en motiverend naar de kinderen toe en zorgt ervoor dat de kinderen het werk zelfstandig en samen met anderen kunnen doen (socialisatie). Daarnaast werken we ook aan het reflecterend vermogen van de kinderen. We leren ze terugkijken op eigen handelen en de consequenties van eigen gedrag te overzien. Hierbij is een goede relatie tussen leerkracht en leerling essentieel.

Didactische visie
Bij ons op school werken alle kinderen op hun eigen niveau. Dit staat omschreven in het OPP. De kinderen van groep 1-2 en groep 3-4 werken in hun basisgroep. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 clusteren we in niveaugroepen voor taal-lezen-rekenen. De leerkrachten geven instructies aan de niveaugroepen. Met deze clustering van kinderen is het mogelijk om kinderen samen te laten leren en samen te laten werken. De leerkracht heeft ruimte om naast de instructies af te stemmen op individuele onderwijsbehoeften van de kinderen (bijvoorbeeld verlengde instructie).

Visie op identiteit OPO Furore
Onze school is een school met een openbare identiteit. Binnen de stichting OPO Furore werken we vanuit de volgende visie op identiteit:
OPO Furore is een stichting voor openbaar onderwijs in de gemeentes Tytsjerksteradiel en Smallingerland.
Op onze scholen is iedereen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, seksuele geaardheid of etniciteit welkom. In het leef- en leerklimaat van onze scholen is het belangrijk dat kinderen respectvol leren omgaan met anderen en andersdenkenden. Wederzijds respect wordt mede vormgegeven door expliciete aandacht voor levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden. Het openbaar onderwijs gaat uit van de democratische beginselen, zoals vastgelegd in de (Grond)wet en internationale verdragen. Het openbaar onderwijs stimuleert kinderen tot onafhankelijk denken en leert kinderen verdraagzaam te zijn naar anderen. Hierdoor worden zij bewuste, actieve, en waardevolle burgers van onze samenleving. Waardoor zij verantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij, nu en in de toekomst.

Visie op identiteit Papilio
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat onze kinderen uit verschillende landen komen en verschillende geloofsovertuigingen hebben vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan de verschillende overtuigingen. We leren kinderen respectvol om te gaan met verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

 

Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser

 

Contactgegevens

AZS Papilio

locatie Burgum
Elingsloane 65
9251 MN Burgum
0511 46 34 51
papilio@opo-furore.nl

locatie Noardburgum
Pieter Hylkemastraat 6
9257 WE Noardburgum
0511 47 22 10
papilio@opo-furore.nl

Directeur Eva Visser