Visie

Onderwijsconcept
Er wordt onderwijs gegeven aan kinderen met zeer verschillende etnische en sociaal-culturele achtergronden. Hoofddoel van de school is de leerlingen een rustige, veilige en gestructureerde omgeving te bieden om ze de Nederlandse taal en andere vakgebieden op eigen niveau en in eigen tempo aan te kunnen leren.

Het is belangrijk dat de nieuwkomers de Nederlandse taal zo snel mogelijk leren. Dit in het kader van bevordering zelfredzaamheid. Het aanleren van de Nederlandse taal neemt dan ook in het onderwijsprogramma de belangrijkste plaats in. Er wordt gewerkt rond thema’s met speciale taal methodes (NT2). In de aanvangsgroep wordt gewerkt met de methode: Ik & Ko aangevuld met  Piramide, vanaf groep 3 met de NT2  taalmethode : Mondeling Nederlands nieuw.

Voor de leerlingen die al langer in Nederland zijn, wordt gewerkt met methodes die ook op de moederschool ‘t Partoer’ worden gebruikt. Zelfredzaamheid is een van de onderwijsdoelen en een goede woordenschat is daarvoor een absolute voorwaarde. Er zal dan ook aandacht besteed worden aan die zaken waar het kind in de toekomst wat aan heeft. Denk aan; sociale vaardigheden, alfabetisering, rekenen –wiskunde, ICT.

Visie
Papilio stelt zich ten doel de kinderen zo snel mogelijk door te laten stromen naar het regulier onderwijs. Hiervoor hanteren we een protocol doorstroom. Kinderen leren allereerst de Nederlandse taal. Op basis van het opstellen en evalueren van individuele leerstofplannen of groepsoverstijgende groepsplannen op alle gebieden, streven we naar de volgende eindcriteria:

Taalniveau: Functionele mondelinge beheersing (goed begrijpen en gebruiken) van de Nederlandse taal.

Aansluiting bij groepsniveau, waarbij de ontwikkelingsachterstand van het kind bij de groep waar het in geplaatst wordt, maximaal mag zijn:

Nederlandse taal/schriftelijk: 10 maanden onderwijs

Begrijpend lezen: 10 maanden onderwijs

Rekenen: 10 maanden onderwijs

De ontwikkeling van de leerling laat een progressieve leercurve zien over de gehele linie.

Voor elke vakantie (4 keer per jaar) wordt door de leerkracht en de interne begeleider bekeken hoe het met de ontwikkeling van de leerlingen gaat. Op basis van toetsresultaten en/of evaluaties van de plannen wordt door hen besloten of een leerling na de vakantie doorstroomt naar het regulier onderwijs.

Pedagogisch klimaat
Het pedagogisch klimaat is op een school als Papilio van doorslaggevend belang. Er bestaan grote niveauverschillen tussen de leerlingen, met name de achtergrond is meestal uitermate verschillend. De school hanteert duidelijke regels en afspraken, die consequent worden nageleefd. De sociale en emotionele ontwikkeling is in dit kader een belangrijk aandachtspunt. Er is binnen de school ook ruimte, tijd en gelegenheid voor sport, spel en creatieve ontwikkeling. Dit om de leerlingen in staat te stellen hun emotioneel evenwicht te vinden. Tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama zijn daarom belangrijk en in de leerstof geïntegreerd. In samenwerking met het AZC worden de leerlingen van Papilio lessen uit het programma Rots en Water aangeboden.